تبلیغات
وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس (لامپ کم مصرف CFL) - برخی از مشخصات لامپ های فلورسنت (لامپ های کم مصرف و لامپ های مهتابی)

در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به لامپ های CFL یا همان لامپ های کم مصرف قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد لامپ های کم مصرف افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع لامپ های کم مصرف، اجزاء مختلف لامپ های کم مصرف، نحوه کار قسمت های مختلف لامپ های کم مصرف، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به این لامپ قرار داده شده است.

سعید آریانپور

جستجو

 

اسلایدر

برخی از مشخصات لامپ های فلورسنت (لامپ های کم مصرف و لامپ های مهتابی)

سه شنبه 16 آبان 1391   12:45 ب.ظ


نوع مطلب : بالاست الکترونیکی ،لامپ کم مصرف ،بالاست لامپ کم مصرف ،تیوب لامپ کم مصرف ،کاربرد لامپ کم مصرف ،مشخصات لامپ کم مصرف ،سئوال در مورد لامپ کم مصرف ،لامپ فلورسنت ،(CFL (Compact fluorescent lamp ،

برخی از مشخصات لامپ های فلورسنت (لامپ های کم مصرف و لامپ های مهتابی)

سوسو زدن :
لامپ ھای فلورسنتی که مستقیماً از فرکانس منبع متناوب استفاده می کنند با فرکانس دو برابر فرکانس اصلی منبع سوسو خواھند زد، چون در ھر سیکل، توانی که به لامپ می رسد دو بار صفر می شود. یعنی نور در کشور ھایی که از فرکانس 60 ھرتز استفاده می کنند، 120 بار و در کشورھایی که از فرکانس 50 ھرتز استفاده می کنند، 100 بار سوسو می زند. اگر لامپ دارای بالاست القایی باشد ممکن است صدای ناخوشایندی ھم تولید کند. بالاست ھای القایی اکثراً از یک ترکیب قیری استفاده می کنند تا صدای تولید شده را کم کند. این سوسو زدن ھا و صداھای ناخوشایند در لامپ ھایی که از بالاست ھای الکترونیکی فرکانس بالا استفاده می کنند برطرف شده است. مثل لامپ ھای فلورسنت فشرده ای (کم مصرف) که ھمه گیر شده اند.

در بعضی محیط ھا، بعضی لامپ ھای فلورسنتی که از فرکانس خط استفاده می کنند می توانند حتی در فرکانس 50 یا 60 هرتز هم سوسو بزنند که توسط اکثر مردم قابل رویت است. این اتفاق در آخرین ساعات عمر لامپ که پوشش کاتد در یک سمت به پایان عمر خود نزدیک شده و کاتد در پراکندن الکترون کافی به گاز مشکل دارد اتفاق می افتد که باعث ایجاد نوعی یکسوسازی و درنتیجه، تولید نور متفاوت در ھر سیکل مثبت و منفی می شود. این سوسو زدن ھا می تواند بعضی اوقات از انتھای ھر طرف تیوب که در نتیجه عملکرد مثبت و منفی آند و کاتد در ھر نیم سیکل پدید می آید، رخ دهد و اندکی نور متفاوت در آند و کاتد تولید کند. این سوسو زدن ھایی که فرکانس اصلی دارند در کناره های تیوب بیشتر از وسط تیوب به چشم می آیند.
در لامپ ھای فلورسنت جدید ممکن است طرحی به شکل مارپیچ دوار ایجاد شود. این به خاطر مواد سست کاتد است و اکثراً پس از چند ساعت کار ناپدید می شود.

بهره نوری:
"بهره نوری" یا "بهره وری نوری" یا "بهره وری در لامپ های فلورسنت" به نسبت شار نوری یک لامپ به روی توان کل لامپ گفته می شود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، لامپ میزان بیشتری نور به ازای توان ورودی تولید می کند. البته افزایش این مقدار تا حدی امکان پذیر می باشد و بعد از آن دیگر نمی توان به ازای یک وات ثابت، شار نوری را افزایش داد. بھره نور لامپ قلورسنت بین 16 لومان بر وات برای لامپ ھای 4 وات با بالاست عادی، تا 100 لومن بر وات برای لامپ 32 وات با بالاست مدرن الکترونیکی متغیر است. مقدار متوسط معمول 50 تا 67 لومن بر وات است. اکثر لامپ ھای فلورسنت 13 وات یا بیشتر، با بالاست ھای الکترونیکی مجتمع به 60 لومن بر وات دست می یابند. بدلیل کاھش کیفیت فسفر در طول عمر لامپ، میانگین نور لامپ در طول عمر لامپ عملا 10 % کم می شود. لامپ ھا پس از 100 ساعت کار بر اساس لومن دسته بندی می شوند. برای یک لامپ فلورسنت داده شده، یک بالاست مدرن الکترونیکی حدوداً 10 % اثر نور را نسبت به یک بالاست سلفی (القایی) بھبود می دھد.

پایان عمر:
پایان عمر برای یک لامپ فلورسنت بر اساس چگونگی کار آنھا و تجھیزات کنترلی بکار گرفته شده در آنھا متغیر است. ھم اکنون 3 نوع پایان عمر لامپ وجود دارد و چھارمین نوع ھم در حال شکل گیری است:


الف) مخلوط انتشار:
شکل فوق نمای نزدیک یک فیلامنت را در لامپ تخلیه گاز جیوه کم فشار (که مخلوط انتشار همان پوشش سفید رنگ روی سیم پیچ است) را آن نشان می دھد. عموماً این پوشش از ترکیب اکسیدھای باریوم، استرونتیوم و کلسیم می باشد که به نام امیتر شناخته می شود و در طی مصرف لامپ به اصطلاح ریخته می شود که وقتی ریخته می شود اغلب انتھای کار لامپ می باشد. سیاه شدن دو انتهای لامپ به معنای ریخته شدن امیتر در لامپ ها می باشد. در برخی از لامپ ها، اطراف هر فیلامنت یک محافظ فلزی قرار می دهند تا از سیاه شدن دو طرف لامپ جلوگیری کنند.
"مخلوط انتشار" (مخلوط فلزات مورد استفاده برای پوشش رشته یا فیلامنت) در کاتد مورد نیاز است تا اجازه دھد الکترون ھا توسط انتشار گرمایی در ولتاژ کاری لامپ به گاز نفوذ کنند. مخلوط پوشش، به کندی توسط بمباران الکترونی و بمباران یون ھای جیوه ای که در حین فعالیت انجام می پذیرد به بیرون تراوش می کند، اما اکثر این "انتشار" زمانی رخ می دھد که لامپ با کاتد ھای سرد (حالت Cold cathode) روشن می شود. (روش استارت لامپ و ھمین طور تجھیزات کنترل لامپ تأثیر زیادی بر این فرآیند دارند). لامپ ھایی که اکثراً کمتر از سه ساعت در ھر بار روشن شدن مورد استفاده قرار می گیرند معمولاً به دلیل خرابی مخلوط انتشار زودتر از قسمت ھای دیگر لامپ خراب می شوند. بدین معنی که روشن و خاموش کردن بیش از حد لامپ ها باعث ریخته شدن مخلوط امیتر شده که باعث خراب شدن سریعتر لامپ های فلورسنت می شود. در لامپ ھا این نشت در تأخیر انتشار بصورت علامت ھایی سیاه در دو انتھای لامپ دیده می شوند.
ھنگامی که تمام مخلوط از بین می رود، کاتد نمی تواند در ولتاژ کاری معمول الکترون مورد نیاز برای ایجاد تخلیه الکتریکی را به درون گاز بفرستد. در حالت ایده آل تجھیزات کنترلی می با یست ھنگامی که این اتفاق رخ می دھد لامپ را خاموش کنند. اما بعضی از این تجھیزات، ولتاژ زیادتری را که برای ادامه کار در حالت Cold Cathode نیاز باشد را تامین می کنند که باعث ایجاد گرمای اضافی در لامپ و در نتیجه از ھم پاشیدن سریع الکترودھا و سیم ھای حمایت کننده آن ھا تا زمانیکه کاملاً از بین بروند یا شیشه شکسته شود و یا گاز کم فشار داخل لامپ خراب شود و تخلیه الکتریکی گاز متوقف شود را ادامه می دهند.

ب) بالاست الکترونیک:
این مبحث فقط مربوط به لامپ ھای فلورسنت فشرده با بالاست ھای الکترونیکی مجتمع می باشد. خرابی الکترونیکی بالاست فرآیندی تصادفی است که مانند خرابی استاندارد برای ھر وسیله الکترونیک دیگری می باشد. بالاست الکترونیکی مجتمع بیشتر به خاطر خرابی بر اساس رطوبت زیاد عمر خود را از دست می دھد. در ابتدا یک خرابی کوچک ناگھانی زودتر از موقع وجود دارد که سپس کمتر می شود و با یک ریتم ثابت در طول عمر لامپ خرابی ھا بیشتر می شوند. عمر تجھیزات الکترونیکی شدیداً به دمای کار وابسته است که به ازای 10 درجه افزایش دما حدوداً نصف می شود. عمر متوسط نشان داده شده بر روی لامپ ها اکثرا برای 25 درجه سانتیگراد می باشد ولی این امر می تواند برای ھر کشوری متفاوت باشد. عمر متوسط تجھیزات الکترونیکی در این دما معمولاً بیشتر از این ھاست، پس در این دما تعداد معدودی از لامپ ھا به دلیل خرابی الکترونیکی خراب می شوند. 
در بعضی نقاط که دما بیشتر از اینھاست ممکن است خرابی الکترونیکی عامل اصلی خرابی لامپ باشد. بصورت مشابه چیدمان فشرده قطعات در لامپ فلورسنت باعث افزایش دمای تجھیزات الکترونیکی و عمر متوسط کمتری برای آنها می شود (مخصوصا در توان های بالا). این بالاست ھای الکترونیکی ھمان طور که در بالا گفته شد می توانند لامپ را در موقع خرابی مخلوط انتشار خاموش کنند. در این نوع بالاست ھا، از آن جھت که آنھا دیگر الزامی به ادامه کار ندارند، این کار با سوزاندن عمدی قطعه ای از بالاست انجام می شود تا برای ھمیشه از ادامه کار لامپ جلوگیری شود.

ج) فسفر:
بازده ماده فسفری در طول استفاده کاھش می یابد. در حدود 25000 ساعت کارکرد، میزان روشنایی عموماً نصف یک لامپ نو خواھد بود (ھر چند بعضی سازندگان به نیمه عمر بیشتری برای لامپ ھایشان دست یافته اند). لامپ ھایی که مخلوط انتشار یا بالاست الکترونیکی مجتمع آنھا خراب نشده است، در نھایت به سوی این خرابی پیش می روند. آنھا ھمچنان کار می کنند. این فرآیند آھسته رخ می دھد، اما اغلب پس از تعویض لامپ با لامپ جدید به چشم می آید.

د) زوال جیوه:
در طول عمر لامپ، جیوه داخل گاز از دست می رود، از آن جھت که به آرامی جذب شیشه، فسفر یا الکترودھای لامپ می شود، که باعث عدم کارایی بیشتر آن می شود. قبلا این امر مشکلی ایجاد نمی کرده است زیرا جیوه داخل لامپ بیشتر بوده است. اما تاثیرات محیطی آن باعث شده است که جیوه کمتری در تیوب ریخته شود و با دقت بیشتری مقدار آن انتخاب شود تا جیوه کافی تا آخر عمر مورد انتظار لامپ باقی بما ند. اثر تخریب مشابه است، به جز این که در ابتدای کار، کمبود جیوه باعث می شود مدت زمان روشن شدن بیشتر شود (زمانی که لامپ به نور کامل برسد) و در نھایت باعث می شود لامپ بر اثر نبود جیوه نور بنفش تاری از خود ساطع کند و گازی که بر پایه آرگون است تخلیه الکتریکی ابتدایی را انجام دھد.

ماده فسفری و طول موج نور انتشاری:
کاربرد:
لامپ ھای فلورسنت در سایزھا و شکل ھای زیادی تولید می شوند. حباب ھای فلورسنت فشرده (CFL) مردم پسند ترند. بسیاری از این لامپ ھا مدار الکترونیکی کمکی ای در خود دارند که اجازه می دھد این لامپ ھا از سوکت ھای عادی استفاده کنند.
در ایالات متحده، استفاده خانگی لامپ ھای فلورسنت، کم باقی مانده است (اکثراً به آشپزخانه ھا، زیرزمین ھا و تالار ھای ورودی و جاھای دیگر محدود است) اما مدارس و مراکز تجاری ذخیره ارزی، لامپ ھای فلورسنت را مھم ارزیابی می کنند و بندرت از لامپ ھای التھابی (رشته ای) استفاده می کنند.
در تنظیمات نورپردازی از لامپ ھای سفید استفاده می کنند. این به این خاطر است که ارزش تفاوت و اھمیت انواع مختلف لامپ را نمی دانند. استفاده از مخلوطی از انواع این لامپ ھا در محفظه ھای آنھا، رنگ نور تولید شده توسط لامپ ھای کم کیفیت تر را بھبود می بخشد. انگیزه ھای مالی و شرایط مالیاتی و آگاھی ھای محیطی باعث استفاده بیشتر از آنھا در کالیفرنیا شده.
در کشورھای دیگر، استفاده خانگی از لامپ ھای فلورسنت بسته به قیمت انرژی، علایق مالی و محیطی اکثریت مردم و مقبولیت نور خروجی متفاوت است. در شرق و جنوب شرق آسیا به ندرت از لامپ ھای التھابی استفاده می شود.
در فوریه 2007 ، قانونی وضع شد که فروش لامپ ھای رشته ای را تا 2010 ممنوع کرد. در صورتی که این قانون ھیچ جایگزینی برای استفاده استرالیایی ھا مشخص نکرده بود، به نظر می رسد لامپ ھای فلورسنت فشرده اولین جایگزین باشند. در آوریل 2007 کانادا طرحی مشابه را برای ممنوعیت فروش لامپ ھای رشته ای تا سال 2012 تصویب کرد. پارلمان فنلاند ھم درباره ممنوعیت فروش لامپ ھای رشته ای تا ابتدای 2011 تبادل نظر کرد.

بالاست ھا:
لامپ ھای فلورسنت برای به حالت تعادل در آوردن لامپ و برای تامین ولتاژ اولیه مورد نیاز برای ایجاد تخلیه الکتریکی نیاز به بالاست دارند. این کار باعث افزایش قیمت تجھیزات لامپ فلورسنت می گردد، به ھمین دلیل اکثراً یک بالاست برای دو یا چند لامپ مورد استفاده قرار می گیرد. بالاست ھای القایی با یک افت کوچک می توانند صدایی نخراشیده تولید کنند.

ضریب توان:
یک بالاست ساده لامپ فلورسنت ضریب توانی کمتر از یک دارد. بالاست ھای سلفی (القایی) دارای خازن اصلاح ضریب توان ھستند. برای اصلاح ضریب توان باید یک مدار به بالاست اضافه نمود تا کار اصلاح ضریب توان را انجام دهد.

ھارمونیک ھای توان:
لامپ ھای فلورسنت بارھایی غیر خطی ھستند و بر روی خط قدرت، ھارمونیک تولید می کنند. در بعضی موارد این امر می تواند باعث ایجاد نویزی ناقص با فرکانس رادیویی شود. حذف کامل این ھارمونیک ھا میسر است، اما بر قیمت تجھیزات لامپ فلورسنت می افزاید.

دمای کار بھینه:
لامپ ھای فلورسنت در حوالی دمای اتاق بھترین کارایی را دارند (حدوداً 20 درجه سانتیگراد). در دماھای بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر بازده کاھش پیدا می کند و در دماھای پایین (زیر دمای یخ زدن) ممکن است لامپ ھای استاندارد شروع به کار نکنند. در مناطق سردسیر برای کارکرد قابل قبول در فضای باز ممکن است لامپ ھایی مخصوص مورد نیاز باشد. ھمچنین در دھه 1970 مداری الکتریکی به نام "Cold Start" ابداع شد. البته این امکان وجود دارد که لامپ را در داخل محفظه قرار داد (چراغ).

منابع نور غیر فشرده:
از آنجا که در لامپ ھای تخلیه الکتریکی پرفشار، تخلیه الکتریکی طولانی تر است، مقدار نور ساطعه از ھر مقطع از سطح لامپ کم است، به ھمین علت ھم تیوب این لامپ ھا از لامپ ھای رشته ای بزرگتر اند. اما در بسیاری از موارد شدت نور کم ساطع شده از سطح به علت کم بودن خیرگی آن بوجود می آمده. بدنه ساخته شده برای این لامپ بر روی طرح تجھیزات تاثیر گذاشته چون نور می بایست به جای منبعی فشرده از تیوبی طولانی ساطع شود. اخیراً نوعی جدید از لامپ فلورسنت مشکل را برطرف کرده و اجازه استفاده از سوکت ھای عادی لامپ رشته ای را برای این لامپ ھا داده است. در ھر حال بعضی از انواع CFL که برای جایگزینی لامپ ھای رشته ای طراحی شده اند در بعضی از لامپ ھای رومیزی قرار نمی گیرند، زیرا گلوگاه باریک برای لامپ رشته ای طراحی شده است. لامپ های CFL به فضای بیشتری برای بالاست الکترونیکی خود در نزدیکی پایه لامپ نیاز دارند. این فضا وسیع تر از آن است که با این سرپیچ ھا مطابقت کند. بجز این در لامپ ھای رومیزی دیمر دار از این لامپ ھا نمی توان استفاده کرد. همچنین برای استفاده این لامپ ها در مکان های بسته باید فکری اندیشید زیزا گرمای تولید شده توسط تیوب باعث از بین رفتن بسیار سریع فیبر مدار چاپی بالاست می شود که طول عمر بالاست الکترونیکی را به شدت کاهش می دهد.

کاھش نور:
لامپ ھای فلورسنت را نمی توان به دیمرھای استاندارد لامپ ھای رشته ای وصل کرد.
دو دلیل برای این امر قابل ذکر است:
شکل موج ولتاژ ناشی از دیمر ھای استاندارد کنترل-فازی با اکثر بالاست ھا تعامل ندارد و ایجاد قوس در لامپ فلورسنت در توان پایین را مشکل می سازد. اکثر تاسیسات نیاز به لامپ فلورسنت 4 پین و بالاست ھای دیمری مناسب برای کاھش نور مناسب لامپ فلورسنت دارند. این سیستم ھا کاتد ھای لامپ فلورسنت را در حین کاھش جریان تخلیه الکتریکی کاملاً گرم نگه می دارند، که باعث تابش الکترونی آسان به بخار تخلیه الکتریکی می شود.


نوشته شده توسط : سعید آریانپور

canadian pharmacycanadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 08:54 ق.ظ

Fine advice. Thank you!
canadian pharmacy online 24 trusted pharmacy canada drugs for sale in uk canada online pharmacies medication online pharmacies tech school no 1 canadian pharcharmy online global pharmacy canada canadian pharmaceuticals for usa sales canada online pharmacies for men canadian online pharmacies legitimate
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:49 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of advice!

cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen wo cialis online deutschland cialis 30 day trial coupon where cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher cialis pills i recommend cialis generico cuanto cuesta cialis yaho cialis uk
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:49 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
generic cialis review uk generic cialis soft gels prix de cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg buy how does cialis work cialis per paypa only here cialis pills wow look it cialis mexico non 5 mg cialis generici
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:10 ب.ظ

Point very well taken..
best place to buy generic viagra cheap viagra online uk buy viagra usa online buy viagra next day delivery where to buy viagra on line viagra from pharmacy online viagra where to buy viagra for women buy generic viagra with paypal buy viagra online without a prescription
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:44 ب.ظ

Many thanks! Fantastic stuff!
the best choice cialis woman can i take cialis and ecstasy are there generic cialis click here take cialis tarif cialis france usa cialis online cost of cialis per pill buy cialis online nz enter site very cheap cialis tadalafil generic
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:30 ب.ظ

You said it adequately..
we like it cialis price cialis farmacias guadalajara enter site 20 mg cialis cost cialis daily new zealand generic cialis pill online tadalafilo cialis canada cialis tadalafil online cialis 5mg prix no prescription cialis cheap
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:18 ق.ظ

Excellent postings. With thanks!
buy viagra online using paypal cheap levitra buy generic sildenafil cheap viagra online uk buy viagra without presc buy viagra pill rx viagra online sildenafil generic price price of viagra tablets where to buy real viagra online
babecolate.com/can-i-buy-cialis-online-usa.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:54 ب.ظ

Kudos. Fantastic information!
generic cialis pro online prescriptions cialis when will generic cialis be available we use it cialis online store safe dosage for cialis american pharmacy cialis how to buy cialis online usa cialis 5 mg buy cialis great britain buy cheap cialis in uk
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:58 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
cheap cialis cialis pills we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral cialis 30 day trial coupon how do cialis pills work cialis for sale cialis pills in singapore fast cialis online cialis free trial
Viagra cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:41 ب.ظ

You said it adequately.!
buy viagra cheap online buy prescription viagra where can i buy viagra without prescription how to purchase viagra online how can i buy viagra online can u buy viagra online where to purchase viagra online silagra how buy viagra online buy cheap viagra canada
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:04 ب.ظ

Fantastic facts. Cheers!
cialis prices in england tesco price cialis where to buy cialis in ontario cialis dosage recommendations cialis italia gratis cialis dosage amounts cialis en mexico precio click here cialis daily uk cialis super kamagra cialis prezzo in linea basso
Buy cialis online
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:27 ق.ظ

You actually suggested it fantastically.
cialis efficacit how to buy cialis online usa cialis uk cialis en 24 hora cialis 100 mg 30 tablet cuanto cuesta cialis yaho cialis in sconto ou acheter du cialis pas cher cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-moins-cher-en-belgique/
پنجشنبه 27 مهر 1396 09:00 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.
What do you do for a strained Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:19 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well
written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I will certainly return.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:54 ق.ظ
For newest news you have to visit world wide web and on web I found this web page as a finest web site for most up-to-date updates.
http://ameblo.jp/judecarter/entry-12048367108.html
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:01 ب.ظ
What's up, I desire to subscribe for this weblog to take latest updates, thus where can i do it please assist.
dungsteffes.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:12 ق.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!
eloisehotovec.weebly.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
I do accept as true with all of the ideas you have offered to your post.
They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are
very brief for starters. May you please lengthen them a bit from subsequent
time? Thank you for the post.
maganblakey.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:35 ق.ظ
My partner and I stumbled over here from a different web page and thought
I might check things out. I like what I see so now
i'm following you. Look forward to exploring your web page yet
again.
foot pain from heels
یکشنبه 11 تیر 1396 08:03 ق.ظ
Hello, Neat post. There's a problem along
with your site in internet explorer, may test this? IE still is the market chief and a big
portion of other people will leave out your excellent writing because of this problem.
foot pain icd 10
یکشنبه 4 تیر 1396 07:57 ب.ظ
These are really great ideas in about blogging.

You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.
Clint
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:07 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads
up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two
different browsers and both show the same results.
Staci
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 12:11 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done outstanding job on the blog posts.
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:58 ب.ظ
Appreciating the time and effort you put into your blog and in depth information you offer.
It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed information. Great read!
I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:44 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I should check things out.
I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking at your web page again.
omid jahan
سه شنبه 21 بهمن 1393 12:54 ق.ظ
سلام به همه دوستان اینجانب امید جهان متولد 1375 در شهر هرات افغانستان ... من به عنوان تعمیر کار لامپ های کم مصرف از جنس های که داخل کشور ایران عزیز بسته بندی میشه خیلی راضی هستم نه تنها من کل هموطن های عزیزم راضی هستد.. این شماره همرا من هست. 09364194829 اگر بابت تعمیرات مشکل دارید میتوانید بامن هماهنگ کنید از طریق وابیر و واتس آپ و
عباس
دوشنبه 7 بهمن 1392 10:31 ب.ظ
چراترانزیستور های بلاست میسوزند
یاس
جمعه 6 اردیبهشت 1392 08:37 ب.ظ
مرسی از مطالب مفیدتون. موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر