در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به لامپ های CFL یا همان لامپ های کم مصرف قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد لامپ های کم مصرف افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع لامپ های کم مصرف، اجزاء مختلف لامپ های کم مصرف، نحوه کار قسمت های مختلف لامپ های کم مصرف، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به این لامپ قرار داده شده است.

سعید آریانپور

جستجو

 

اسلایدر

برخی از مشخصات لامپ های فلورسنت (لامپ های کم مصرف و لامپ های مهتابی)

سه شنبه 16 آبان 1391   01:45 ب.ظ


نوع مطلب : بالاست الکترونیکی ،لامپ کم مصرف ،بالاست لامپ کم مصرف ،تیوب لامپ کم مصرف ،کاربرد لامپ کم مصرف ،مشخصات لامپ کم مصرف ،سئوال در مورد لامپ کم مصرف ،لامپ فلورسنت ،(CFL (Compact fluorescent lamp ،

برخی از مشخصات لامپ های فلورسنت (لامپ های کم مصرف و لامپ های مهتابی)

سوسو زدن :
لامپ ھای فلورسنتی که مستقیماً از فرکانس منبع متناوب استفاده می کنند با فرکانس دو برابر فرکانس اصلی منبع سوسو خواھند زد، چون در ھر سیکل، توانی که به لامپ می رسد دو بار صفر می شود. یعنی نور در کشور ھایی که از فرکانس 60 ھرتز استفاده می کنند، 120 بار و در کشورھایی که از فرکانس 50 ھرتز استفاده می کنند، 100 بار سوسو می زند. اگر لامپ دارای بالاست القایی باشد ممکن است صدای ناخوشایندی ھم تولید کند. بالاست ھای القایی اکثراً از یک ترکیب قیری استفاده می کنند تا صدای تولید شده را کم کند. این سوسو زدن ھا و صداھای ناخوشایند در لامپ ھایی که از بالاست ھای الکترونیکی فرکانس بالا استفاده می کنند برطرف شده است. مثل لامپ ھای فلورسنت فشرده ای (کم مصرف) که ھمه گیر شده اند.

در بعضی محیط ھا، بعضی لامپ ھای فلورسنتی که از فرکانس خط استفاده می کنند می توانند حتی در فرکانس 50 یا 60 هرتز هم سوسو بزنند که توسط اکثر مردم قابل رویت است. این اتفاق در آخرین ساعات عمر لامپ که پوشش کاتد در یک سمت به پایان عمر خود نزدیک شده و کاتد در پراکندن الکترون کافی به گاز مشکل دارد اتفاق می افتد که باعث ایجاد نوعی یکسوسازی و درنتیجه، تولید نور متفاوت در ھر سیکل مثبت و منفی می شود. این سوسو زدن ھا می تواند بعضی اوقات از انتھای ھر طرف تیوب که در نتیجه عملکرد مثبت و منفی آند و کاتد در ھر نیم سیکل پدید می آید، رخ دهد و اندکی نور متفاوت در آند و کاتد تولید کند. این سوسو زدن ھایی که فرکانس اصلی دارند در کناره های تیوب بیشتر از وسط تیوب به چشم می آیند.
در لامپ ھای فلورسنت جدید ممکن است طرحی به شکل مارپیچ دوار ایجاد شود. این به خاطر مواد سست کاتد است و اکثراً پس از چند ساعت کار ناپدید می شود.

بهره نوری:
"بهره نوری" یا "بهره وری نوری" یا "بهره وری در لامپ های فلورسنت" به نسبت شار نوری یک لامپ به روی توان کل لامپ گفته می شود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، لامپ میزان بیشتری نور به ازای توان ورودی تولید می کند. البته افزایش این مقدار تا حدی امکان پذیر می باشد و بعد از آن دیگر نمی توان به ازای یک وات ثابت، شار نوری را افزایش داد. بھره نور لامپ قلورسنت بین 16 لومان بر وات برای لامپ ھای 4 وات با بالاست عادی، تا 100 لومن بر وات برای لامپ 32 وات با بالاست مدرن الکترونیکی متغیر است. مقدار متوسط معمول 50 تا 67 لومن بر وات است. اکثر لامپ ھای فلورسنت 13 وات یا بیشتر، با بالاست ھای الکترونیکی مجتمع به 60 لومن بر وات دست می یابند. بدلیل کاھش کیفیت فسفر در طول عمر لامپ، میانگین نور لامپ در طول عمر لامپ عملا 10 % کم می شود. لامپ ھا پس از 100 ساعت کار بر اساس لومن دسته بندی می شوند. برای یک لامپ فلورسنت داده شده، یک بالاست مدرن الکترونیکی حدوداً 10 % اثر نور را نسبت به یک بالاست سلفی (القایی) بھبود می دھد.

پایان عمر:
پایان عمر برای یک لامپ فلورسنت بر اساس چگونگی کار آنھا و تجھیزات کنترلی بکار گرفته شده در آنھا متغیر است. ھم اکنون 3 نوع پایان عمر لامپ وجود دارد و چھارمین نوع ھم در حال شکل گیری است:


الف) مخلوط انتشار:
شکل فوق نمای نزدیک یک فیلامنت را در لامپ تخلیه گاز جیوه کم فشار (که مخلوط انتشار همان پوشش سفید رنگ روی سیم پیچ است) را آن نشان می دھد. عموماً این پوشش از ترکیب اکسیدھای باریوم، استرونتیوم و کلسیم می باشد که به نام امیتر شناخته می شود و در طی مصرف لامپ به اصطلاح ریخته می شود که وقتی ریخته می شود اغلب انتھای کار لامپ می باشد. سیاه شدن دو انتهای لامپ به معنای ریخته شدن امیتر در لامپ ها می باشد. در برخی از لامپ ها، اطراف هر فیلامنت یک محافظ فلزی قرار می دهند تا از سیاه شدن دو طرف لامپ جلوگیری کنند.
"مخلوط انتشار" (مخلوط فلزات مورد استفاده برای پوشش رشته یا فیلامنت) در کاتد مورد نیاز است تا اجازه دھد الکترون ھا توسط انتشار گرمایی در ولتاژ کاری لامپ به گاز نفوذ کنند. مخلوط پوشش، به کندی توسط بمباران الکترونی و بمباران یون ھای جیوه ای که در حین فعالیت انجام می پذیرد به بیرون تراوش می کند، اما اکثر این "انتشار" زمانی رخ می دھد که لامپ با کاتد ھای سرد (حالت Cold cathode) روشن می شود. (روش استارت لامپ و ھمین طور تجھیزات کنترل لامپ تأثیر زیادی بر این فرآیند دارند). لامپ ھایی که اکثراً کمتر از سه ساعت در ھر بار روشن شدن مورد استفاده قرار می گیرند معمولاً به دلیل خرابی مخلوط انتشار زودتر از قسمت ھای دیگر لامپ خراب می شوند. بدین معنی که روشن و خاموش کردن بیش از حد لامپ ها باعث ریخته شدن مخلوط امیتر شده که باعث خراب شدن سریعتر لامپ های فلورسنت می شود. در لامپ ھا این نشت در تأخیر انتشار بصورت علامت ھایی سیاه در دو انتھای لامپ دیده می شوند.
ھنگامی که تمام مخلوط از بین می رود، کاتد نمی تواند در ولتاژ کاری معمول الکترون مورد نیاز برای ایجاد تخلیه الکتریکی را به درون گاز بفرستد. در حالت ایده آل تجھیزات کنترلی می با یست ھنگامی که این اتفاق رخ می دھد لامپ را خاموش کنند. اما بعضی از این تجھیزات، ولتاژ زیادتری را که برای ادامه کار در حالت Cold Cathode نیاز باشد را تامین می کنند که باعث ایجاد گرمای اضافی در لامپ و در نتیجه از ھم پاشیدن سریع الکترودھا و سیم ھای حمایت کننده آن ھا تا زمانیکه کاملاً از بین بروند یا شیشه شکسته شود و یا گاز کم فشار داخل لامپ خراب شود و تخلیه الکتریکی گاز متوقف شود را ادامه می دهند.

ب) بالاست الکترونیک:
این مبحث فقط مربوط به لامپ ھای فلورسنت فشرده با بالاست ھای الکترونیکی مجتمع می باشد. خرابی الکترونیکی بالاست فرآیندی تصادفی است که مانند خرابی استاندارد برای ھر وسیله الکترونیک دیگری می باشد. بالاست الکترونیکی مجتمع بیشتر به خاطر خرابی بر اساس رطوبت زیاد عمر خود را از دست می دھد. در ابتدا یک خرابی کوچک ناگھانی زودتر از موقع وجود دارد که سپس کمتر می شود و با یک ریتم ثابت در طول عمر لامپ خرابی ھا بیشتر می شوند. عمر تجھیزات الکترونیکی شدیداً به دمای کار وابسته است که به ازای 10 درجه افزایش دما حدوداً نصف می شود. عمر متوسط نشان داده شده بر روی لامپ ها اکثرا برای 25 درجه سانتیگراد می باشد ولی این امر می تواند برای ھر کشوری متفاوت باشد. عمر متوسط تجھیزات الکترونیکی در این دما معمولاً بیشتر از این ھاست، پس در این دما تعداد معدودی از لامپ ھا به دلیل خرابی الکترونیکی خراب می شوند. 
در بعضی نقاط که دما بیشتر از اینھاست ممکن است خرابی الکترونیکی عامل اصلی خرابی لامپ باشد. بصورت مشابه چیدمان فشرده قطعات در لامپ فلورسنت باعث افزایش دمای تجھیزات الکترونیکی و عمر متوسط کمتری برای آنها می شود (مخصوصا در توان های بالا). این بالاست ھای الکترونیکی ھمان طور که در بالا گفته شد می توانند لامپ را در موقع خرابی مخلوط انتشار خاموش کنند. در این نوع بالاست ھا، از آن جھت که آنھا دیگر الزامی به ادامه کار ندارند، این کار با سوزاندن عمدی قطعه ای از بالاست انجام می شود تا برای ھمیشه از ادامه کار لامپ جلوگیری شود.

ج) فسفر:
بازده ماده فسفری در طول استفاده کاھش می یابد. در حدود 25000 ساعت کارکرد، میزان روشنایی عموماً نصف یک لامپ نو خواھد بود (ھر چند بعضی سازندگان به نیمه عمر بیشتری برای لامپ ھایشان دست یافته اند). لامپ ھایی که مخلوط انتشار یا بالاست الکترونیکی مجتمع آنھا خراب نشده است، در نھایت به سوی این خرابی پیش می روند. آنھا ھمچنان کار می کنند. این فرآیند آھسته رخ می دھد، اما اغلب پس از تعویض لامپ با لامپ جدید به چشم می آید.

د) زوال جیوه:
در طول عمر لامپ، جیوه داخل گاز از دست می رود، از آن جھت که به آرامی جذب شیشه، فسفر یا الکترودھای لامپ می شود، که باعث عدم کارایی بیشتر آن می شود. قبلا این امر مشکلی ایجاد نمی کرده است زیرا جیوه داخل لامپ بیشتر بوده است. اما تاثیرات محیطی آن باعث شده است که جیوه کمتری در تیوب ریخته شود و با دقت بیشتری مقدار آن انتخاب شود تا جیوه کافی تا آخر عمر مورد انتظار لامپ باقی بما ند. اثر تخریب مشابه است، به جز این که در ابتدای کار، کمبود جیوه باعث می شود مدت زمان روشن شدن بیشتر شود (زمانی که لامپ به نور کامل برسد) و در نھایت باعث می شود لامپ بر اثر نبود جیوه نور بنفش تاری از خود ساطع کند و گازی که بر پایه آرگون است تخلیه الکتریکی ابتدایی را انجام دھد.

ماده فسفری و طول موج نور انتشاری:
کاربرد:
لامپ ھای فلورسنت در سایزھا و شکل ھای زیادی تولید می شوند. حباب ھای فلورسنت فشرده (CFL) مردم پسند ترند. بسیاری از این لامپ ھا مدار الکترونیکی کمکی ای در خود دارند که اجازه می دھد این لامپ ھا از سوکت ھای عادی استفاده کنند.
در ایالات متحده، استفاده خانگی لامپ ھای فلورسنت، کم باقی مانده است (اکثراً به آشپزخانه ھا، زیرزمین ھا و تالار ھای ورودی و جاھای دیگر محدود است) اما مدارس و مراکز تجاری ذخیره ارزی، لامپ ھای فلورسنت را مھم ارزیابی می کنند و بندرت از لامپ ھای التھابی (رشته ای) استفاده می کنند.
در تنظیمات نورپردازی از لامپ ھای سفید استفاده می کنند. این به این خاطر است که ارزش تفاوت و اھمیت انواع مختلف لامپ را نمی دانند. استفاده از مخلوطی از انواع این لامپ ھا در محفظه ھای آنھا، رنگ نور تولید شده توسط لامپ ھای کم کیفیت تر را بھبود می بخشد. انگیزه ھای مالی و شرایط مالیاتی و آگاھی ھای محیطی باعث استفاده بیشتر از آنھا در کالیفرنیا شده.
در کشورھای دیگر، استفاده خانگی از لامپ ھای فلورسنت بسته به قیمت انرژی، علایق مالی و محیطی اکثریت مردم و مقبولیت نور خروجی متفاوت است. در شرق و جنوب شرق آسیا به ندرت از لامپ ھای التھابی استفاده می شود.
در فوریه 2007 ، قانونی وضع شد که فروش لامپ ھای رشته ای را تا 2010 ممنوع کرد. در صورتی که این قانون ھیچ جایگزینی برای استفاده استرالیایی ھا مشخص نکرده بود، به نظر می رسد لامپ ھای فلورسنت فشرده اولین جایگزین باشند. در آوریل 2007 کانادا طرحی مشابه را برای ممنوعیت فروش لامپ ھای رشته ای تا سال 2012 تصویب کرد. پارلمان فنلاند ھم درباره ممنوعیت فروش لامپ ھای رشته ای تا ابتدای 2011 تبادل نظر کرد.

بالاست ھا:
لامپ ھای فلورسنت برای به حالت تعادل در آوردن لامپ و برای تامین ولتاژ اولیه مورد نیاز برای ایجاد تخلیه الکتریکی نیاز به بالاست دارند. این کار باعث افزایش قیمت تجھیزات لامپ فلورسنت می گردد، به ھمین دلیل اکثراً یک بالاست برای دو یا چند لامپ مورد استفاده قرار می گیرد. بالاست ھای القایی با یک افت کوچک می توانند صدایی نخراشیده تولید کنند.

ضریب توان:
یک بالاست ساده لامپ فلورسنت ضریب توانی کمتر از یک دارد. بالاست ھای سلفی (القایی) دارای خازن اصلاح ضریب توان ھستند. برای اصلاح ضریب توان باید یک مدار به بالاست اضافه نمود تا کار اصلاح ضریب توان را انجام دهد.

ھارمونیک ھای توان:
لامپ ھای فلورسنت بارھایی غیر خطی ھستند و بر روی خط قدرت، ھارمونیک تولید می کنند. در بعضی موارد این امر می تواند باعث ایجاد نویزی ناقص با فرکانس رادیویی شود. حذف کامل این ھارمونیک ھا میسر است، اما بر قیمت تجھیزات لامپ فلورسنت می افزاید.

دمای کار بھینه:
لامپ ھای فلورسنت در حوالی دمای اتاق بھترین کارایی را دارند (حدوداً 20 درجه سانتیگراد). در دماھای بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر بازده کاھش پیدا می کند و در دماھای پایین (زیر دمای یخ زدن) ممکن است لامپ ھای استاندارد شروع به کار نکنند. در مناطق سردسیر برای کارکرد قابل قبول در فضای باز ممکن است لامپ ھایی مخصوص مورد نیاز باشد. ھمچنین در دھه 1970 مداری الکتریکی به نام "Cold Start" ابداع شد. البته این امکان وجود دارد که لامپ را در داخل محفظه قرار داد (چراغ).

منابع نور غیر فشرده:
از آنجا که در لامپ ھای تخلیه الکتریکی پرفشار، تخلیه الکتریکی طولانی تر است، مقدار نور ساطعه از ھر مقطع از سطح لامپ کم است، به ھمین علت ھم تیوب این لامپ ھا از لامپ ھای رشته ای بزرگتر اند. اما در بسیاری از موارد شدت نور کم ساطع شده از سطح به علت کم بودن خیرگی آن بوجود می آمده. بدنه ساخته شده برای این لامپ بر روی طرح تجھیزات تاثیر گذاشته چون نور می بایست به جای منبعی فشرده از تیوبی طولانی ساطع شود. اخیراً نوعی جدید از لامپ فلورسنت مشکل را برطرف کرده و اجازه استفاده از سوکت ھای عادی لامپ رشته ای را برای این لامپ ھا داده است. در ھر حال بعضی از انواع CFL که برای جایگزینی لامپ ھای رشته ای طراحی شده اند در بعضی از لامپ ھای رومیزی قرار نمی گیرند، زیرا گلوگاه باریک برای لامپ رشته ای طراحی شده است. لامپ های CFL به فضای بیشتری برای بالاست الکترونیکی خود در نزدیکی پایه لامپ نیاز دارند. این فضا وسیع تر از آن است که با این سرپیچ ھا مطابقت کند. بجز این در لامپ ھای رومیزی دیمر دار از این لامپ ھا نمی توان استفاده کرد. همچنین برای استفاده این لامپ ها در مکان های بسته باید فکری اندیشید زیزا گرمای تولید شده توسط تیوب باعث از بین رفتن بسیار سریع فیبر مدار چاپی بالاست می شود که طول عمر بالاست الکترونیکی را به شدت کاهش می دهد.

کاھش نور:
لامپ ھای فلورسنت را نمی توان به دیمرھای استاندارد لامپ ھای رشته ای وصل کرد.
دو دلیل برای این امر قابل ذکر است:
شکل موج ولتاژ ناشی از دیمر ھای استاندارد کنترل-فازی با اکثر بالاست ھا تعامل ندارد و ایجاد قوس در لامپ فلورسنت در توان پایین را مشکل می سازد. اکثر تاسیسات نیاز به لامپ فلورسنت 4 پین و بالاست ھای دیمری مناسب برای کاھش نور مناسب لامپ فلورسنت دارند. این سیستم ھا کاتد ھای لامپ فلورسنت را در حین کاھش جریان تخلیه الکتریکی کاملاً گرم نگه می دارند، که باعث تابش الکترونی آسان به بخار تخلیه الکتریکی می شود.


نوشته شده توسط : سعید آریانپور

levitra over the counter
پنجشنبه 7 فروردین 1399 08:09 ب.ظ
information on benefits of levitra [url=http://levitramdx.com/#]online levitra[/url] levitra 10 mg 4 tablet
joined cialis vs levitra - levitra coupons for walgreens report levitra
5mg no new posts
generic viagra for sale
سه شنبه 27 اسفند 1398 07:27 ق.ظ
blocking viagra viagra emails [url=http://genviagrafx.com/#]viagra 100mg pills for men[/url] lilly
viagra generic for viagra - illiterate viagra spam viagra reviews women location
only now cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 12:15 ق.ظ

Awesome data, Regards!
cialis generico milano cost of cialis per pill cialis online napol buy cialis deutschland cialis online cialis venta a domicilio cialis generic availability buy cialis online legal cialis en mexico precio comprar cialis 10 espa241a
http://porduppbal.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:42 ق.ظ

Thanks a lot! I like this!
how does cialis work dosagem ideal cialis prescription doctor cialis prezzo cialis a buon mercato cialis super kamagra cialis official site cialis cipla best buy try it no rx cialis preis cialis 20mg schweiz free cialis
is there a generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 05:52 ب.ظ

You explained it exceptionally well!
cialis 5 mg scheda tecnica ou acheter du cialis pas cher cost of cialis cvs cialis sans ordonnance cost of cialis cvs cialis ahumada cialis prezzo al pubblico cialis for sale south africa buy generic cialis cialis super acti
cialis australia org
شنبه 1 تیر 1398 12:54 ق.ظ

Appreciate it! Loads of stuff!

buy cialis online nz safe site to buy cialis online cialis taglich generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg para diabeticos legalidad de comprar cialis cialis generique 5 mg buy cialis online legal tadalafil 20mg prix cialis once a da
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

You said it adequately..
tarif cialis france cialis generic availability cialis soft tabs for sale cialis para que sirve tarif cialis france cialis canada on line where do you buy cialis non 5 mg cialis generici prezzo cialis a buon mercato cuanto cuesta cialis yaho
http://lustpaten.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:02 ب.ظ

Lovely information, Thanks a lot.
recommended site cialis kanada cialis cipla best buy cialis diario compra cialis in sconto comprar cialis navarr cialis 100mg suppliers cialis manufacturer coupon cialis prezzo al pubblico generic low dose cialis cialis lilly tadalafi
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:47 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
tadalafil tablets generic cialis levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne cuanto cuesta cialis yaho viagra or cialis price cialis best bulk cialis cialis coupons how do cialis pills work cialis super kamagra
tadalafil best price
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:21 ق.ظ

You actually expressed this really well!
cialis online napol acheter du cialis a geneve cialis tablets for sale buying cialis in colombia callus prices for cialis 50mg cialis rckenschmerzen low cost cialis 20mg wow look it cialis mexico cialis 5 mg effetti collateral
generic cialis pill online
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

Awesome info. Appreciate it.
cialis en mexico precio india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos we like it safe cheap cialis cialis soft tabs for sale free generic cialis cialis australia org cialis kamagra levitra cialis bula tadalafilo
http://ladere.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:50 ب.ظ

Very well expressed without a doubt! .
buy cialis online legal cialis generisches kanada generic cialis 20mg tablets acheter cialis meilleur pri cialis coupons cialis baratos compran uk cialis kaufen bankberweisung cialis 20mg preis cf cialis sans ordonnance cialis dosage recommendations
http://delunskind.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis for sale cialis tablets australia generic low dose cialis only best offers 100mg cialis we choice cialis pfizer india cialis 5 mg scheda tecnica click now cialis from canada cialis generic tadalafil buy 200 cialis coupon comprar cialis navarr
cialis daily dose
شنبه 25 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

Amazing quite a lot of wonderful knowledge!
how do cialis pills work cialis online deutschland online prescriptions cialis acquisto online cialis acquisto online cialis cipla cialis online cialis generika generic low dose cialis generic cialis pill online when will generic cialis be available
cost of cialis in usa
جمعه 24 خرداد 1398 05:24 ب.ظ

Info certainly considered!.
where to buy cialis in ontario free cialis cialis kaufen wo cialis 5mg prix cialis generic availability try it no rx cialis buy name brand cialis on line cialis 5 mg scheda tecnica cialis en 24 hora cialis mit grapefruitsaft
http://itolin.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:40 ق.ظ

Amazing information. Thanks a lot.
cialis tablets for sale cialis professional from usa 5 mg cialis coupon printable we use it cialis online store cialis herbs cialis 5 mg safe dosage for cialis cialis patent expiration generic for cialis bulk cialis
http://exegan.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:59 ب.ظ

Amazing data. Regards.
cost of cialis cvs cialis pills how to purchase cialis on line tesco price cialis we choice cialis pfizer india cialis diario compra pastillas cialis y alcoho cialis in sconto buy cialis online legal look here cialis order on line
Cialis generic
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

You actually said it very well!
cialis coupon buy original cialis 40 mg cialis what if i take get cheap cialis prescription doctor cialis link for you cialis price cialis for sale in europa click now cialis from canada prices on cialis 10 mg click here cialis daily uk
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:00 ق.ظ

Fantastic stuff, Regards.
i recommend cialis generico acheter cialis meilleur pri low dose cialis blood pressure tadalafil tablets buy generic cialis generic cialis in vietnam cialis ahumada cialis side effects cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:18 ب.ظ

You suggested this really well!
cialis authentique suisse comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso enter site 20 mg cialis cost comprar cialis navarr il cialis quanto costa try it no rx cialis cialis 30 day sample no prescription cialis cheap weblink price cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:50 ب.ظ

Fantastic content. Thanks!
side effects of cialis side effects for cialis cialis dosage link for you cialis price cialis generic availability click here cialis daily uk canadian drugs generic cialis online cialis sialis does cialis cause gout
to buy viagra in london
جمعه 17 خرداد 1398 11:36 ب.ظ

Hi there, I check your new stuff on a regular basis. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:15 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
canada rx canada medication cost north west pharmacies canada online pharmacies tech school pharmacy near me canada drug pharmacy are canadian online pharmacies safe is trust pharmacy in canada legitimate are canadian online pharmacies safe canada online pharmacies
cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:27 ب.ظ

You expressed that exceptionally well.
prezzo di cialis in bulgaria buy online cialis 5mg cialis reviews cialis cuantos mg hay how much does a cialis cost generic cialis levitra tadalafil 20mg buy cheap cialis in uk i recommend cialis generico cialis generico milano
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:16 ب.ظ

Many thanks, Numerous data.

cialis vs viagra how do cialis pills work cialis daily dose generic best generic drugs cialis what is cialis only here cialis pills canada discount drugs cialis generic cialis soft gels cialis prezzo di mercato generico cialis mexico
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:32 ب.ظ

Very good facts. Kudos!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis great britain cialis para que sirve cialis alternative generic low dose cialis effetti del cialis cialis y deporte cialis generic click now buy cialis brand cialis generic
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:52 ق.ظ

You made your stand very effectively!.
dose size of cialis does cialis cause gout what is cialis cialis generico in farmacia price cialis per pill we like it safe cheap cialis cialis 20 mg cut in half 40 mg cialis what if i take prices for cialis 50mg buy generic cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:27 ب.ظ

Beneficial material. Regards.
callus india cialis 100mg cost cialis name brand cheap female cialis no prescription cialis australian price buy cialis online nz cialis dose 30mg fast cialis online pastillas cialis y alcoho viagra cialis levitra
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Effectively spoken without a doubt! .
canada discount drugs cialis i recommend cialis generico buying brand cialis online side effects for cialis cialis dosage amounts no prescription cialis cheap cialis purchasing cialis venta a domicilio price cialis per pill we choice free trial of cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:31 ب.ظ

You actually mentioned that terrifically.
achat cialis en itali cialis dose 30mg cialis coupons cialis bula precios cialis peru cialis italia gratis cialis for bph cialis rezeptfrei generic cialis tadalafil cialis patent expiration
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic